Lions-Piiri 107A ry - Lionsdistrikt 107A rf

Kohdataan, toimitaan ja viihdytään - Träffas, agerar och trivs

A-piirin tulevat tapahtumat

Piirin 107-A kalenteri
  

Päivitetty::

Träffas, agerar och trivs – distriktsguvernörens tema och hälsning inför perioden 2021–2022

Vi kan inleda vår period 2021–2022 efter en vacker och varm, för att inte säga jättevarm sommar. Jag vill tro att vi alla har fått ny energi av solen och vår vackra natur och att vi är redo och ivriga att igen inleda en aktiv lionsverksamhet.

Vi kan säkert beskriva vår föregående period 2020–2021 med begreppet ´slumrande tillvaro´ främst p.g.a. coronarestriktionerna. Vi får hoppas att den kommande perioden 2021–2022 inte är lika kringskuren.  I juni rapporterades det, att det i vårt distrikt finns 84 klubbar och 2125 lion. Det visar verkligen att det är en stor mängd människor som utför olika aktiviteter. Med det här är vi Finlands största lionsdistrikt.

Med det här brevet tackar jag er alla klubbar och era representanter för det förtroende som ger mig möjligheten att som distriktsguvernör delta i vårt distrikts verksamhet och att vara med om att lotsa och utveckla den finländska lionsverksamheten. Med om att leda distriktets frivilligverksamhet har jag som kompanjoner distriktsstyrelsen, distriktets ledningsgrupp, GAT-gruppen och kommittéordförandena. På vänstra sidan av distriktets hemsida presenteras de personer som deltar i rådgivningsverksamheten. Där finner man även distriktet 107A rf:s verksamhetsstrategi och målen för den kommande perioden.

I stöd av den fullmakt som distriktssyrelsen gett, har en arbetsgrupp berett och tacknämligt genomfört registreringen av vårt distrikt. Enligt de stadgar som Patent- och registerstyrelsen har godkänt fr.o.m. 1.7.2021:

3 § Medlemskap

Medlemmar i distriktet är alla av distriktsstyrelsen godkända inom distriktets område verksamma av organisationen registrerade klubbar som har stiftelseurkund och rättshandlingsförmåga, som åt organisationen, förbundet och distriktet betalar av dem fastställda anslutnings- och medlemsavgifter. Klubbarna är skyldiga att följa organisationens, förbundets och distriktets stadgar samt beslut som fattats på distriktets möten.

Efter behandling i distriktsstyrelsen har vi för det tre kommande perioderna godkänt de s.k. strategiska målen för att förverkliga mottot ´Vi hjälper´:

 

  1. Vi ökar motivationen och kunnandet för olika lionsuppgifter genom mentorskap och utbildning.
  2. Vi förbättrar vår image och vårt anseende så att vårt varumärke (brand) är unikt.
  3. Utgående från våra lionsvärden är vårt mål en positiv medlemsutveckling för att garantera kontinuiteten i vår välgörenhetsverksamhet.

De månatliga teman som förbundets ordförande CC Sanna Mustonen har valt och som ska komplettera de nationella temana är följande:
I augusti 2021 barncancer, i september synvård, i oktober diabetes, i november servicevilja och människonärhet, i december förtroende, i januari 2022 lokal anknytning och talkoarbete, i februari internationalism, i mars miljö, i april hunger och i maj tid för att tacka.

Om de här temana och aktiviteterna får vi månatligen läsa mera om och om det är möjligt, utnyttja dem då klubbarna väljer målen för sina aktiviteter.

Som distriktets ledningsgrupp kommer vi att aktivt träffas och erbjuda kunskap och stöd till alla klubbar bl.a. i samband med besök och zonmöten. I augusti kommer vi att organisera olika träffar och utbildningstillfällen.

Du följer väl aktivt med vad som finns på vårt distrikts hemsida, här länken:

Vad jag kan förstå, kommer coronan att bestående finnas bland oss. Låt oss anpassa oss till detta, sköta vaccineringar och hygien samt i all vår verksamhet beakta de direktiv som gäller för stunden.

Träffas, agerar och trivs!

Eija Kesti, distriktsguvernör
Tel. 050 552 8165


 


Ladda dokumenter här:

 

Hälsning 1   Lionsdistrikt 107A rf:s stadgar

pdf page

  pdf page

HelpLinkki

Facebook A-piiri